Seznam zákonů

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (především část týkající se rodinného práva)

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (Trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
.

Komise SPOD

Komise je zřízena starostou obce s rozšířenou působností dle § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

.
V zákonem stanovených případech rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí – zřízení výchovně rekreačních táborů pro děti.

Navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině.

Doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí.

Na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně – právní ochrany a vydává k nim stanoviska.

Koordinuje výkon sociálně – právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

V rozsahu své působnosti pořádá případové konference.

.

Životní situace: Výchovné problémy dítěte

Dítě, které má dlouhodobé výchovné problémy, se dostává do péče kurátorky pro děti a mládež. Výchovné problémy nezletilých dětí jsou zejména:

– dopouštění se protiprávního jednání (přestupky, trestná činnost)

– opakované zanedbávání školní docházky (záškoláctví)

– výrazné kázeňské problémy

– agresivní chování, šikana ostatních

– opakované útěky z domova

– užívání alkoholu, omamných a psychotropních návykových látek (popř. ohrožení jinou závislostí)

V takových případech OSPOD kontaktuje rodinu, projednává chování dítěte, podle okolností provádí šetření v rodině a u dalších zainteresovaných institucí. Vyhodnocuje situaci dítěte, zda s dítětem  a rodinou dlouhodobě pracovat či poskytnout pouze poradenství. OSPOD se snaží zjistit příčinu a doporučit vhodné opatření, návštěvu odborných pracovišť. Dále může podat k soudu návrh na uložení výchovného opatření, v odůvodněných případech návrh na uložení ústavní výchovy.

.
Zpět na Životní situace

 

.

Životní situace: Rozvod/rozchod rodičů

Pokud se na nás obrátí rodič, který uvažuje o rozvodu/rozchodu s druhým rodičem, popř. již s druhým rodičem ukončil společnou domácnost, OSPOD poskytne poradenství:

– o možné úpravě poměrů k nezl. dětem (výlučná péče, střídavá péče nebo společná péče rodičů), stanovení vyživovací povinnosti

– o průběhu soudního řízení, výkonu kolizního opatrovnictví a zjišťování názoru dítěte

– o úpravě styku rodiče s dítětem (styk rodiče s dítětem může probíhat na základě dohody rodičů nebo může být upraven soudním rozhodnutím společně s úpravou poměrů, nebo kdykoli později, pokud rodič podá .návrh na. úpravu.styku.s.dítětem – konkrétní vymezení času a místa kontaktu)

.
Zpět na Životní situace

 

.

Životní situace: Pěstounská péče a osvojení

Náhradní rodinná péče má tyto druhy:

– pěstounskou péči

– osvojení

– pěstounskou péči na přechodnou dobu

Osoby, které mají zájem stát se pěstouny, nebo osvojiteli dítěte, se zkontaktují se sociální pracovnicí pro náhradní rodinnou péči na odd. sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Kutné Hoře. Tento úřad je příslušný k podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny či pěstouny na přechodnou dobu.


Žadatelům jsou poskytnuty:

– bližší informace k náhradní rodinné péči (všeobecné zákonné požadavky v oblasti náhradní rodinné péče (neboli NRP), proces vyřizování žádosti, předepsané doklady)

– formuláře žádostí o osvojení/pěstounskou péči a ostatní předepsané tiskopisy, včetně informací o dalších náležitostech k žádosti o osvojení/pěstounskou péči (např. zpráva lékaře o zdravotním stavu žadatelů, opis rejstříku trestu, kopie oddacího listu, potvrzení o výdělcích, životopis, souhlas s odborným posuzováním a se zjišťováním údajů)

Dále je proveden úvodní rozhovor s žadateli o jejich motivaci k náhradní rodinné péči a jejich možnostech (bytových, finančních, zdravotních…).


Po podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/ pěstouny:

– je domluvena návštěva v  bydlišti žadatelů, kde je následně provedeno sociální šetření, také je s žadateli veden podrobnější pohovor, který je jednou z předepsaných náležitostí při vyřizování jejich žádosti

– po kompletaci dokladů a náležitostí je spisová dokumentace k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/ pěstouny postupována krajskému úřadu k dalšímu řízení

.
Zpět na Životní situace

 

.