Dítě, které má dlouhodobé výchovné problémy, se dostává do péče kurátorky pro děti a mládež. Výchovné problémy nezletilých dětí jsou zejména:

– dopouštění se protiprávního jednání (přestupky, trestná činnost)

– opakované zanedbávání školní docházky (záškoláctví)

– výrazné kázeňské problémy

– agresivní chování, šikana ostatních

– opakované útěky z domova

– užívání alkoholu, omamných a psychotropních návykových látek (popř. ohrožení jinou závislostí)

V takových případech OSPOD kontaktuje rodinu, projednává chování dítěte, podle okolností provádí šetření v rodině a u dalších zainteresovaných institucí. Vyhodnocuje situaci dítěte, zda s dítětem  a rodinou dlouhodobě pracovat či poskytnout pouze poradenství. OSPOD se snaží zjistit příčinu a doporučit vhodné opatření, návštěvu odborných pracovišť. Dále může podat k soudu návrh na uložení výchovného opatření, v odůvodněných případech návrh na uložení ústavní výchovy.

.
Zpět na Životní situace

 

.