• sociální šetření
 • jednání s rodičem, klientem
 • pohovor s dítětem
 • soudní jednání
 • účast při výslechu
 • návštěvy dětí v ústavní výchově
 • poradenská činnost – sociální poradenství, právní poradenství
 • předběžné opatření
 • případová konference
 • přijetí oznámení o podezření na fyzické či psychické týrání,  zneužívání nebo zanedbávání dítěte
 • výkon funkce kolizního opatrovníka
 • výkon funkce poručníka
 • výkon sociální kurately pro děti a mládež
 • ukládání či navrhování výchovných opatření
 • náhradní rodinná péče – vyřizování žádostí a zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu; sledování vývoje dětí svěřených do péče třetí osoby
 • sanace rodiny