• sociální šetření
 • jednání s rodičem, klientem
 • pohovor s dítětem
 • účast u soudního jednání
 • účast při výslechu
 • návštěvy dětí v ústavní výchově
 • poradenská činnost – sociální poradenství, právní poradenství
 • podávání návrhů, včetně návrhu na předběžné opatření
 • případová konference
 • přijetí oznámení o podezření na fyzické či psychické týrání,  zneužívání nebo zanedbávání dítěte
 • výkon funkce kolizního opatrovníka
 • výkon funkce poručníka
 • výkon sociální kurately pro děti a mládež
 • ukládání či navrhování výchovných opatření
 • náhradní rodinná péče – vyřizování žádostí a zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu; sledování vývoje dětí svěřených do péče jiné osoby
 • sanace rodiny

OSPOD Kutná Hora zajišťuje účinné poskytování SPOD v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu – území obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Doba výkonu sociálně právní ochrany dětí je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně právní ochrana dětí poskytována nebo na něž se zaměřuje. Osobní výkon sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Kutná Hora je zajištěn každý pracovní den. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. V době pracovní pohotovosti lze vykonávat pouze úkony na ochranu života a zdraví nezletilého dítěte, které se ocitlo bez péče, ve stavu nedostatku řádné péče, případně součinnost soudu při výkonu rozhodnutí dle zvláštního právního předpisu.