Při jednání s klientem dodržuje OSPOD základní principy výkonu SPOD:

 

 • Respektuje individuální přístup ke všem klientům – každého klienta vnímáme jako individualitu, která má svůj konkrétní problém.
 • Vychází z individuálních potřeb každého klienta – jaká je potřeba klienta, co vnímá za důležité, co chce řešit.
 • Podporuje samostatnost klientů – nepřebíráme kompetence klienta, využíváme jeho zdrojů, schopností, možností.
 • Uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta – podle potřeb klienta navrhujeme vhodné řešení, opatření, služby atd.
 • Motivuje k péči o děti – poskytujeme poradenství, doporučujeme využití konkrétní odborné pomoci s ohledem na individuální potřeby dítěte.
 • Posiluje sociální začleňování klientů – poskytujeme poradenství, posilujeme kompetence v oblastech péče o dítě, případně i za pomoci sociálně-aktivizačních služeb, hledání zaměstnání, bydlení, volnočasových aktivit pro děti na podkladě znalosti místního prostředí.
 • Důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody – respektujeme osobnost a práva každého klienta bez jakékoli diskriminace, dbáme na ochranu soukromí a důvěrnost sdělení.
 • Podporuje kontakt s přirozeným prostředím – podporujeme využívání zdrojů rodiny a širší rodiny, doporučujeme služby a řešení, aby došlo k narovnání vztahů v rodině či širší komunitě.
 • Informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany – objasňujeme důvod spolupráce, informujeme o možných postupech při řešení problémů klienta, srozumitelně poučujeme, v případě potřeby i opakovaně dle individuálních potřeb klienta, seznamujeme s právy a povinnostmi klienta a kompetencemi OSPOD.
 • Sleduje nejlepší zájem a prospěch nezletilých dětí
 • Poskytuje SPOD bezplatně
 • Preventivně působí na rodičovské vztahy
 • Dbá práva na zvláštní ochranu a pomoc státu v podobě některé z forem náhradní výchovy
 • Zachovává mlčenlivost