V roce 2012 byla schválena novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a nově tak byl zaveden pojem standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Příslušné ustanovení zákona, konkrétně §9a, tak nově vymezuje základní okruhy standardů kvality, kterými jsou: principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, standardy sociálně práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Bližší specifikací jednotlivých standardů kvality se zabývá příloha č.1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., která nabyla účinnosti spolu s novelizovaným zákonem dne 1.1.2013. Tato vyhláška stanovuje celkem 17 okruhů standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Standardy kvality č. 1 – 3 se zabývají místní a časovou dostupností služeb sociálně-právní ochrany (tj. kde a kdy jsou služby dostupné), prostředím a podmínkami (tj. vhodným zázemím a vybavením pro poskytování služeb) a informovaností směrem k cílové skupině.

Standard kvality č. 4 se zabývá otázkami personálního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Konkrétně stanoví výpočet pro přiměřený počet pracovníků pro jednotlivé správní obvody. Při stanovování optimálního počtu pracovníků se vychází zejména z počtu všech dětí, které mají v daném správním obvodu trvalý pobyt. Dále se pak při výpočtu přihlíží také k míře výskytu sociálně-patologických a dalších jevů (zaměstnanost, rozvodovost, sociálně-vyloučené lokality, apod.) v konkrétním správním obvodě.

Standardy kvality č. 5 – 6 jsou věnovány přijímání a zaškolování nově přijatých pracovníků a dalšímu profesnímu rozvoji pracovníků sociálně-právní ochrany dětí .

Standardy kvality č. 7 – 9 jsou zaměřeny na principy a postupy práce v rámci sociálně-právní ochrany dětí, přičemž je kladen důraz především na prevenci ohrožení dítěte.

Standardy kvality č. 10 – 12 stanovují kontrolními mechanismy a postupy k vedení dokumentace v rámci sociálně-právní ochrany dětí.

Standard kvality č. 13 se věnuje problematice podávání a vyřizování stížností.

Standard kvality č. 14 se pak věnuje návaznosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další služby.

Standard kvality č. 15 se zabývá uzavíráním, změnou a zrušením dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a osobami v evidenci.

Standard kvality č.16 popisuje předávání informací v rámci výkonu pěstounské péče – uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, dítěti, osobě pečující, osobě v evidenci, rodině dítěte o průběhu sociálně právní ochrany .

Standard kvality č. 17 se zabývá postupy práce pro situace významných změn v životě dětí a rodiny v rámci výkonu pěstounské péče – uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče.

Pracovní postupy OSPOD zajišťující naplnění Standardů kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí (PDF)

Pracovní profily OSPOD (PDF)

Oprávnění a pověření