DÍTĚ A KŮŇ

Sdružení poskytuje dvě sociální služby:

Sociální rehabilitaci a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – klubovnu ARCHA.

Nabídka služeb

 • rozšiřovaní myšlenky využiti zvířat v terapiích mezi odbornou a laickou veřejností, přednášky, propagace, osvěta
 • sportování handicapovaných sportovců – pobyty a exkurze pro školská zařízení s environmentálním programem
 • volnočasové aktivity pro děti a mládež
 • zájmové kroužky

  

 

STÁJ ROZÁRKA

Občanské sdružení, hlavním posláním organizace je začlenění osob se zdravotním postižením a socioekonomickým znevýhodněním do běžného života a poskytnutí útočiště a pomocné ruky v případě životních nezdarů. Prostřednictvím koně odstraňovat vytvořené bariéry, posilovat sebevědomí a dávat náplň a řád do života.

 

 

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA

Centrum MAJÁK

Zaměřuje na pozitivní a smysluplné využití volného času nejen romských dětí a mládeže formou volnočasových aktivit. Děti mají k dispozici velkou hernu s šatnou a cvičnou kuchyňkou, mládež klub Kotvu s PC, stolním fotbálkem a kulečníkem.

Nabídka služeb:

 • Předškolní klub – aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Příprava předškolních dětí pro nástup do ZŠ = vyrovnaní šancí při nástupu do prvních ročníků ZŠ. Pro děti ve věku od 3 do 7 let.
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – volnočasové aktivity pro děti a mládež – Klub Maják (pro děti od 6 do 13 let) a Klub Kotva (pro mládež od 13 do 20 let), logopedie, doučování, jednorázové akce, příměstské tábory.

 

Středisko DUHOVÉ ATRIUM

Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytnout bezpečné místo pro materiální pomoc, hygienu, poradenství, předávání informací a společenský kontakt. Služba je určena lidem bez stabilního bydlení, kteří jsou v akutní nouzi. Centrum zprostředkovává sociální služby všem lidem bez rozdílu, kteří se ocitnou v nepříznivé životni situaci, zvláště pak osobám bez přístřeší nebo těm, kterým hrozí ztráta přístřeší. Dále lidem ohroženým sociálním vyloučením, nemajetným občanům, sociálně slabým rodinám, osamělým lidem v produktivním a postproduktivním věku. Nízkoprahové denní centrum dále provozuje Charitní šatník, ten slouží především osobám v krizi, osobám s nízkými příjmy, rodinám dlouhodobě žijícím na hranici životního minima, matkám s dětmi, lidem bez domova.

 • terénní programy při středisku Duhové Atrium

Cílové skupiny

 • osoby bez přístřeší
 • osoby, kterým hrozí ztráta přístřeší
 • osoby v nepříznivé sociální situaci
 • sociálně slabí jedinci a rodiny
 • osoby sociálně vyloučené
 • osoby po výkonu trestu
 • osoby, které přicházejí z ústavních zařízení
 • cizinci v nepříznivé sociální situaci
 • oběti živelných pohrom

Hlavním cílem je vyhledávání osob z výše jmenovaných skupin mimo zařízení Nízkoprahového denního centra, a to především na ulicích města, v okrajových částech a předměstích města, na ubytovnách a podobných ubytovacích zařízeních. Po navázání kontaktu je těmto lidem nabídnuta pomoc při zprostředkování kontaktu s úřady, lékaři, dalšími institucemi města, rodinnými příslušníky a dále následná péče v Nízkoprahovém denním centru.

 

Středisko RACEK

Sociální poradna s terénní službou Racek – poradna pro lidi v nepříznivých životních situacích:

 • odborné sociální a obecné poradenství
 • seznámení klienta s jeho právy a povinnostmi
 • pomoc v prosazování práv a oprávněných zájmů
 • doprovázení klientů
 • pomoc při zpracovaní písemných podání
 • zprostředkovaní odborné právní konzultace
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Sociálně – aktivizační programy při Středisku Racek:

 • vyhledávání a poskytnutí informací především v sociální oblasti
 • poradenství v různých oblastech života
 • jednání s třetí stranou ve prospěch klienta (telefonické, osobní, písemné)
 • pomoc porozumět různým písemnostem (úředním dopisům, soudním rozhodnutím, smlouvám, exekutorským příkazům, …)
 • pomoc se sepisováním písemností (žádosti, formuláře, odvolání, dopisy, …)
 • technicko-materiální pomoc (umožnění telefonování, tisk, kopírování, skenování, jízdenka na vlak, poskytnutí dětského oblečení a dalších potřeb, potravinová pomoc)
 • zprostředkování dalších služeb (včetně doprovodu)
 • pomoc se sestavením rodinného rozpočtu
 • pomoc s výchovou dětí
 • nácvik rodičovských kompetencí dle potřeb dítěte a konkrétní rodiny (učení se s dětmi, výchovné styly, úprava prostředí, specifika zdravotních obtíží dítěte)

 

Středisko NA SIONĚ

Provázení rodin dětí s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami. Poskytování potřebných informací a podpory.

 • Středisko rané péče – poskytuje sociální služby rodinám s dětmi se zdravotním postižením či s ohroženým vývojem od narození do 7 let (děti s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra).
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

 

 

CENTRUM PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Posláním je poskytování základního a odborného sociálního poradenství v osobních, rodinných, manželských, partnerských a jiných mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožena rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich děti a na mezigenerační vztahy v rodinách. Poskytují tyto služby:

 • Psychologie, poradenství – poskytuje psychologické, pedagogické poradenství a individuální rodinnou a párovou psychoterapii
 • Zdravotnictví – poradny – poskytuje sociální poradenství

Dále zajišťuje pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

POVÍDEJ, zapsaný spolek

Linka důvěry – centrum krizové intervence

Povídej, zapsaný spolek, je dobrovolné sdružení, které zřizuje centrum intervence a pomáhá dětem, mládeži a dospělým, kteří se ocitli v situaci akutní psychosociální krize, mají nějaký osobní či vztahový problém.

Nabízí rychlou a důvěrnou pomoc na lince důvěry a dále následnou psychologickou, psychoterapeutickou či poradenskou pomoc v poradně pro lidi v tísni.

 

 

PROSTOR plus o. p. s.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubus – Kutná Hora

V SAS Klubus podporují rodiny v nepříznivé životní situaci. Zaměřují se na získávání kompetencí pro zvládání obtíží, posilování silných stránek a hledání zdrojů podpory.

 

NZDM Kotelna

Nízkoprahové kluby ve Zruči nad Sázavou se zabývají sociální a poradenskou prací s mládeží od 13 do 26 let prostřednictvím volnočasových aktivit. Poskytuje pomoc, podporu, informace a bezpečný prostor mladým lidem zdržujícími se ve městě Zruč nad Sázavou a jeho okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy.

Podpora pro rodiny s dětmi:

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiče bývalé uživatele
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubus
 • Prostor pro inkluzi
 • Programy pro pěstounské rodiny

Podpora pro teenagery:

 • NZDM Kotelna, NZDM Kolárka, primární prevence, program Pilot

 

Podpora v tíživých situacích

 • Terénní sociální programy, dluhové poradenství, program Pilot, podpora rodinám s dětmi

 

Pomoc se závislostmi

K-centrum

Kontaktní a poradenské služby pro uživatele drog, rodiče a blízké okolí – testy a sdělování výsledků, krizová intervence, individuální poradenství, rodinné poradenství.

Terénní programy

Prostor plus o.p.s. je nízkoprahová služba určená uživatelům/uživatelkám omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem služby je minimalizace sociálních, zdravotních a právních rizik vyplývajících z životního stylu uživatelů/uživatelek drog, motivace k vlastní aktivitě, změně chování a soběstačnosti, a jejich začlenění do společnosti. Blízkým osobám poskytovat informace a podporu. Terénní programy působí v regionu Kolín a Kutná Hora.

Služba je poskytována zdarma a anonymně s ohledem na individuální potřeby klientů, bez ohledu na věk, pohlaví, náboženství a etnickou příslušnost.

 

 

ROZUM A CIT, zapsaný spolek

Posláním je všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, a to prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích služeb náhradní rodině.

 ROZUM A CIT, nadační fond

Posláním je finanční pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti, s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí.

 

 

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR – STŘEDISKO KUTNÁ HORA

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Cíle činnosti probační a mediační služby:

 • integrace pachatele – PMS usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatněni a seberealizaci
 • participace poškozeného – PMS se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost
 • ochrana společnosti – PMS přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření

 

PORADNA PRO OBĚTI

Pomoc a poradenství obětem trestných činů.

 

 

RESPONDEO, zapsaný spolek

Zaměřeno na podporu a pomoc obětem domácího násilí. Poskytují činnosti v rámci psychosociální poradenství, sociálně-právního poradenství, krizovou intervenci, kontakt ohrožené osoby po vykázání násilné osoby, pomoc při podávání návrhů, doprovod a asistenci při jednání na úřadech, s lékaři a dalšími institucemi.

 

 

Úsměv Říčany

Poradenské centrum pro rodinu a děti -„Úsměv“, z.s. poskytuje poradenství a služby v oblasti sociálně-právní ochrany, zejména náhradní rodinné péče ve Středočeském kraji. Posláním je hájit zájmy a práva ohrožených dětí, jejich rodičů a osob pečujících.

 

 

CHARITA PŘELOUČ

Mimo jiné aktivity se Charita Přelouč zabývá podporou náhradních rodin, které pečují o děti, jenž nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. Prostřednictvím doprovázení pomáhají v náhradních rodinách vytvářet podnětné prostředí pro zdravý vývoj svěřených dětí a pro zajištění harmonického prostředí pro všechny členy náhradní rodiny. Poskytují poradenství, podpůrné a vzdělávací služby náhradním rodinám, uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče s pěstounskými rodinami.

 

 

LECCOS, zapsaný spolek 

V rámci práce s pěstounskými rodinami uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče ve Středočeském kraji. Zajišťují bezplatné vzdělávání v zákonném rozsahu, pobyty pro děti se zajištěním celodenní péče, doprovázení, poradenství pěstounům a zájemcům o pěstounskou péči.

 

 

VAŠE VÝŽIVNÉ

Zajišťuje asistované vymáhání výživného i bezplatné právní a psychologické poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a děti.

 

 

MAPA POMOCI – na území správního obvodu ORP Kutná Hora