Komise je zřízena starostou obce s rozšířenou působností dle § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

.
V zákonem stanovených případech rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí – zřízení výchovně rekreačních táborů pro děti.

Navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině.

Doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí.

Na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně – právní ochrany a vydává k nim stanoviska.

Koordinuje výkon sociálně – právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

V rozsahu své působnosti pořádá případové konference.

.