.
Registrační číslo
: CZ.1.04/3.1.03/C2.00044

Částka: 3 347 416,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. únor 2014 až 30. září 2015


Popis projektu
Projekt je zaměřen na zlepšení výkonu sociálně právní ochrany dětí. V současné době je město Kutná Hora zařazeno do třetí nejrizikovější kategorie dle míry náročnosti výkonu sociálně právní ochrany. Počet dětí s trvalým bydlištěm je cca 8.800. Počet stávajících pracovníků je 10 OSPOD (od 1.9.2013). Nárok dle přepočtu je 14 pracovních úvazků. V rámci projektu budou přijati 3 noví pracovníci OSPOD, kteří budou kompletně vybaveni potřebnou technikou tak, aby mohli kvalitně pracovat jak v terénu, tak v kanceláři.
Noví i stávající pracovníci budou proškoleni a vzděláváni prostřednictvím akreditovaných kurzů a školení zaměřených na oblast sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň bude pro cílenější a lepší práci s klienty vybavena kancelářská místnost zároveň jako jednací místnost. Zde bude prostor jak pro zaměstnance, tak zde bude vyčleněný prostor pro klienty.
Součástí projektu bude i aktualizace webových stránek města. Sem budou vkládány dokumenty a informace v takové formě, která je vhodná a srozumitelná klientům. Inovací na webových stránkách budou formuláře – vzory – což velmi usnadní a urychlí práci s klienty.
Aktivity: 1. Doplnění stavu zaměstnanců OSPOD a jejich materiální vybavení 2. Profesní vzdělávání zaměstnanců 3. Aktualizace webových stránek města.
Cílovou skupinou projektu jsou orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Projekt jim přinese možnost zintenzivnit svůj výkon a zvýšit si svou odbornou způsobilost při práci s ohroženými skupinami.

Cíle projektu
Cílem projektu je zlepšení kvality sociálně – právní ochrany dětí na území ORP Kutná Hora. Cílem je efektivní využívání metod sociální práce vedoucí k obnovení narušených funkcí rodiny. Cílem projektu je prostřednictvím navýšení pracovních míst, proškolením pracovníků a zdokonalením jimi poskytovaných služeb v co nejvyšší možné míře splňovat standardy sociálně – právní ochrany dětí.
V rámci projektu budou přijati 3 noví pracovníci OSPOD, kteří budou kvalitně pracovat jak v terénu, tak v kanceláři. Zároveň bude pro cílenější a lepší práci s klienty vybavena kancelářská místnost zároveň jako jednací místnost. Zde bude prostor jak pro zaměstnance, tak zde bude vyčleněný prostor pro klienty. (klíčová aktivita 02)
Noví i stávající pracovníci budou proškoleni a vzděláváni prostřednictvím akreditovaných kurzů a školení zaměřených na oblast sociálně-právní ochrany dětí. (klíčová aktivita 03)
Součástí projektu bude i aktualizace webových stránek města. (klíčová aktivita 04)

Průběh
V počátku projektu budou vybráni a přijati noví zaměstnanci OSPOD. V průběhu celého projektu pak bude probíhat vzdělávání jak nových tak stávajících zaměstnanců OSPOD. V průběhu celého projektu budou zpracovávány a v praxi ověřovány jednotlivé standardy.

Aktualizace webových stránek bude probíhat od července do října 2014 a revize a závěrečné úpravy webových stránek pak v březnu a dubnu 2015.

.