Návazné služby

DÍTĚ A KŮŇ
Sdružení poskytuje dvě sociální služby, Sociální rehabilitaci a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – klubovnu ARCHA. Více…

.
STÁJ ROZÁRKA

Hlavním posláním organizace je začlenění osob se zdravotním postižením a socioekonomickým znevýhodněním do běžného života a poskytnutí útočiště a pomocné ruky v případě životních nezdarů. Prostřednictvím koně odstraňovat vytvořené bariéry, posilovat sebevědomí a dávat náplň a řád do života. Více…

.
OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
Poskytuje rozsáhlé spektrum služeb nejrůznějším cílovým skupinám. Více…

.
SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ KUTNÁ HORA
Na dětských klubech SAM v Kutné Hoře a Malešově probíhají volnočasové aktivity formou her a výtvarných dílen. Pro děti jsou pořádány jednodenní výlety, letní tábory a zimní pobyty na horách. V základních a středních školách pořádají přednášky ohledně prevence sociálně-patologických jevů v rámci o. s. ACET. Více… 

.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POVÍDEJ
Občanské sdružení Povídej zřizuje Centrum intervence a pomáhá dětem, mládeži a dospělým, kteří se ocitli v situaci akutní psychosociální krize, mají nějaký osobní či vztahový problém. Nabízí rychlou a důvěrnou pomoc na lince důvěry a dále následnou psychologickou, psychoterapeutickou či poradenskou pomoc v poradně pro lidi v tísni. Více…

.
PROSTOR PLUS O.P.S.
Vytváří programy, které předchází pádu a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život. Aktivně se podílí na rozvoji regionu nejen v oblasti sociálních služeb a využívá svého všestranného potenciálu ve prospěch společnosti. Více… 

.
PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR – STŘEDISKO KUTNÁ HORA
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Více…

.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ALTERNACE
Hlavním posláním občanského sdružení je prevence, resocializace a následná integrace pachatelů trestných činů, nebo problémových osob zpět do společnosti. Více…

.
ROZUM A CIT, zapsaný spolek
Posláním je všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, a to prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích služeb náhradní rodině. Více…

 

.