Životní situace: Výchovné problémy dítěte

Dítě, které má dlouhodobé výchovné problémy, se dostává do péče kurátorky pro děti a mládež. Výchovné problémy nezletilých dětí jsou zejména:

– opakované útěky z domova

– užívání alkoholu, omamných a psychotropních návykových………………. …látek (popř. ohrožení jinou závislostí)

– prostituce

– dopouštění se protiprávního jednání (přestupky, trestná činnost)

– opakované zanedbávání školní docházky – záškoláctví

– výrazné kázeňské problémy

– agresivní chování, šikana ostatních

V takových případech OSPOD provádí sociální šetření (návštěvu) v rodině, pohovor s dítětem, šetření u dalších zainteresovaných institucí. OSPOD se snaží zjistit příčinu a doporučit vhodné opatření, návštěvu odborných pracovišť. Dále může podat k soudu návrh na uložení výchovného opatření, v odůvodněných případech návrh na uložení ústavní výchovy. Většinou se jedná o dlouhodobou spolupráci s rodinou a dítětem.

.
Zpět na Životní situace

 

.